Statut

UCHWAŁA NR 18/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku

ZARZĄDU POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI W PRZEDMIOCIE UCHWALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI

Zarząd Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni uchwala tekst jednolity Statutu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Zarządu nr 17/2015, w brzmieniu następującym:

„STATUT POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI
nadany przez Fundatorów w dniu 15 kwietnia 2005 r.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Samorządowe Województwo Pomorskie, Gminę Gdynia i Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Łucją Kalisz zastępcą Iwony Starzyk – Wojnar notariusza w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2005 roku za repertorium A nr 2665/2005, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia l984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą dokonania wpisu w rejestrze fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie Województwa Pomorskiego.
2. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

§ 4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz Minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla Fundacji lub osiągnięcia celów obranych przez Fundację. Tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa regulamin.

 

ROZDZIAŁ II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest:
1) wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej i piśmiennictwa filmowego;
2) pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych;
3) edukacja w zakresie wiedzy o filmie i innych dziedzinach sztuki oraz technikach filmowych;
4) promocja polskich filmów w kraju i zagranicą;
5) organizacja konkursów i festiwali filmowych, w szczególności Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni;
6) organizacja, prowadzenie i udział w stowarzyszeniu narodowych festiwali europejskich.

§ 8

1. Fundacja realizuje cele o jakich mowa w § 7 pkt 1, 2 i 3 poprzez:
1) organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów przeznaczonych dla twórców, producentów lub dziennikarzy filmowych, służących rozwojowi artystycznemu i zawodowemu tych osób;
2) utworzenie i prowadzenie studium filmowego;
3) organizowanie i finansowanie warsztatów dla młodzieży rozwijającej zdolności we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki filmowej;
4) udzielanie stypendiów twórcom filmowym szczególnie uzdolnionym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, według zasad określonych w odrębnym regulaminie;
5) dotowanie produkcji i dystrybucji filmów polskich oraz filmów zagranicznych o wysokich walorach artystycznych;
6) organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów i innych form debaty na temat kultury i sztuki filmowej;
7) produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych, programów telewizyjnych oraz pozostałych form audiowizualnych.
2. Fundacja realizuje cele, o jakich mowa w § 7 pkt 4, 5 i 6 poprzez:
1) organizowanie i finansowanie pokazów i festiwali sztuki filmowej, w szczególności Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni;
2) wspieranie i publikowanie wydawnictw, poświęconych tematyce filmowej;
3) organizację, prowadzenie oraz udział w stowarzyszeniu narodowych festiwali europejskich jako wzajemnej wymiany i prezentacji dokonań kinematografii krajów europejskich.
3. Fundacja realizuje cele, o jakich mowa w § 7 pkt 1, 2, 3 i 4 poprzez organizowanie i finansowanie wydarzeń filmowych i okołofilmowych dla niepełnosprawnych, w tym w szczególności organizowanie i finansowanie przeglądów filmów polskich z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących, głuchoniemych i niesłyszących;
organizowanie i finansowanie warsztatów w przedmiocie przygotowania audiodeskrypcji produkcji audiowizualnych.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątkiem Fundacji jest Fundusz Założycielski przyznany Fundacji przez Fundatorów w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację jej statutowych celów.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) środków publicznych udzielanych na wykonywanie powierzonych Fundacji zadań publicznych;
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych;
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
6) dochodów z papierów wartościowych i lokat kapitałowych w walucie polskiej i walutach obcych zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub innych wpłat (jednorazowo lub łącznie) w wysokości co najmniej 100.000,00 zł., a w przypadku osób zagranicznych w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 25.000 USD, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
2. Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie przysługuje tytuł Członka Stowarzyszonego.
3. Tytuły Sponsora oraz Członka Stowarzyszonego mają charakter osobisty.
4. Fundatorzy i Członkowie Stowarzyszeni mogą każdorocznie wnosić wkład finansowy w organizację Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wysokość wkładów oraz terminy ich wniesienia ustalane będą każdorazowo przez Zarząd Fundacji z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb Fundacji związanych z organizacją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz stanowiska Fundatorów i Członków Stowarzyszonych.
5. Prezydent Miasta Gdyni nieodpłatnie udostępni Fundacji lokal z przeznaczeniem na siedzibę oraz realizację statutowych celów Fundacji.

§ 14

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
2. Fundacja nie może:
1) wykorzystywać majątku na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, a także któregokolwiek z Fundatorów lub Członków Stowarzyszonych bądź Sponsorów Fundacji, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich;
2) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczy którykolwiek z Fundatorów lub Członków Stowarzyszonych bądź Sponsorów Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 15

1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
2) Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą.

§ 16

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd w szczególności:
1) podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji,
2) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
5) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,
6) ustala wysokość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.

§ 17

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków – w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czteroletnią kadencję przez Radę.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem upływu kadencji, rezygnacji, odwołania członka Zarządu przez Radę bądź z chwilą śmierci członka Zarządu.

§ 18

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, przy czym:
1) w przypadku Zarządu dwuosobowego do podejmowania uchwał niezbędna jest obecność obu członków;
2) w przypadku Zarządu trzyosobowego do podejmowania uchwał niezbędna jest obecność co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy jego członkowie wyraża zgodę na tę formę głosowania.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
4. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady.
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu Fundacji ustala Rada Fundacji w formie uchwały.

§ 19

1. Rada składa się z 5-7 członków, w tym Przewodniczącego Rady. Członków Rady powołują Fundatorzy oraz Dyrektor Polskiego Instytut Sztuki Filmowej i Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w następującym trybie:
1) 1 członka Rady powołuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;
2) 1 członka Rady powołuje Marszałek Województwa Pomorskiego;
3) 1 członka Rady powołuje Prezydent Miasta Gdyni;
4) 1 członka Rady powołuje Zarząd Stowarzyszenia Filmowców Polskich;
5) 1 członka Rady powołuje Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
2. W przypadku pierwszej, pięcioosobowej Rady ustanowionej na podstawie Statutu, członek Rady powołany przez Ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady. Kolejnego Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Rady.
3. Odwołanie członka Rady może nastąpić tylko na wniosek podmiotu, który tego członka powołał.
4. Powołanie i odwołanie pozostałych dwóch członków Rady należy do wyłącznej kompetencji tych członków Rady, o których mowa w ust. 1, wymaga ich pełnej obecności oraz jednomyślności.
5. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.

§ 20

1. Do kompetencji Rady należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
2) określanie ilości członków Zarządu na daną kadencję lub w jej toku;
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na daną kadencję lub w jej toku, w tym Prezesa Zarządu;
4) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
5) opiniowanie spraw majątkowych i niemajątkowych przedłożonych przez Zarząd;
6) zatwierdzanie uchwał Zarządu o tworzeniu oddziałów i zakładów, a także przystępowaniu do spółek i fundacji, o których mowa w § 2 ust. 5;
7) zatwierdzanie regulaminu w sprawie trybu przyznawania nagród i wyróżnień, o którym mowa w § 6;
8) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Zarządu.
2. Ponadto Rada w ramach wykonywania swych zadań uprawniona jest do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
3. Rada stanowi organ nadzoru Fundacji i nie podlega Zarządowi, a w szczególności:
1) członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) członkiem Rady nie może być osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne albo która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo;
3) członkowie Rady mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów pełnienia tej Funkcji.

§ 21

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały, z wyjątkami określonymi w Statucie, zapadają większością głosów i w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady może powołać, dla realizacji konkretnych przedsięwzięć, ciało opiniodawczo – doradcze Rady w postaci Komitetu Organizacyjnego Festiwalu. Zadania, organizację i sposób działania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu określa Przewodniczący Rady.
3. Rada zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch innych członków Rady.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzja dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę.
2. Przy zatwierdzaniu zmian Statutu wymagana jest obecność i jednomyślność członków Rady powołanych przez Fundatorów.

§ 23

1. Fundacja może ulec likwidacji w wypadku wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej.
4. Majątek Fundacji po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostanie przeznaczony na cele wskazane w uchwale Likwidatora po zatwierdzeniu przez Radę, chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej.

§ 24

Fundacja składa Ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

§ 26

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmian Statutu przez Radę Nadzorczą Fundacji, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 2 Statutu.